Kvalite

Kvalitetssystem

Bergslagsgården arbetar med kvalitetsfrågor utifrån ett upprättat kvalitetssystem enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2009:09 om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvårdsfrågor samt om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL.

För kontinuerlig utveckling och revision av kvalitetssystemet är en extern konsult knuten till verksamheten. Kvalitetssystemet är sammanfattat i en kvalitetsmanual där verksamhetens rutiner för olika insatser och aktiviteter är beskrivna. Rutinbeskrivningar och verksamhetens styrdokument revideras minst en gång per år och tas upp för dialog med personalen på arbetsplatsträffar och särskilda temadagar.

Vårdideologi

Vi ser människan i ett helhetsperspektiv, där psykisk sjukdom har flera orsakssamband där medfödd sårbarhet och uppväxtvillkor i komplexa samspel har påverkat den individuella utvecklingen. Vår grundläggande uppfattning är att vårdtagaren har en utvecklingspotential, att genom en trygg miljö, kontinuitet i relationer och aktiva program stimulera denna utveckling. Vårdtagarens grundläggande behov måste först tryggas innan nya utvecklingsstadier utvecklas.
Värderingar - etik
Personalen på Bergslagsgården har gemensamt arbetat fram ”etiska regler” som finns i verksamhetens kvalitetsmanual. Följande exempel beskriver de etiska reglerna: Personalen på Bergslagsgården utgår från ett grundantagande om mänskliga rättigheter och respekterar vårdtagarens grundläggande rättigheter, värdighet, integritet och lika värde. Omvårdnadsarbetet grundar sig på de vårdtagarens önskemål och skall så långt som möjligt bygga på samarbete och samförstånd.

Kvalitetspolicy

Bergslagsgården har en övergripande inriktning med sitt kvalitetsarbete som är formulerad i en verksamhetens ”kvalitetspolicy”.

 • På Bergslagsgården är vårdtagaren i centrum och erbjuds en vård och behandling av nationellt hög kvalitet.
   
 • Vård och behandlingen bygger på evidensbaserad kunskap, professionellt bemötande och vårdtagarens självklara delaktighet i vårdplaneringen.
   
 • Vårdarbetet bedrivs med stöd av upprättade riktlinjer och rutinbeskrivningar som återkommande revideras och utvecklas i syfte att bibehålla och vidare utveckla verksamhetens kvalitet.
   
 • Engagerade och kompetenta medarbetare samarbetar i olika vårdlag där kvalitets- och utvecklingsfrågorna är viktiga komponenter i det dagliga arbetet.

Kvalitetsmål

Vid den årliga genomgången upprättas olika kvalitetsmål i syfte att uppnå verksamhetens kvalitetspolicy. Under perioden 2013 – 2014 finns följande kvalitetsmål upprättade:

 • Vårdtagare, närstående och uppdragsgivare skall såväl som personalen vara nöjda med den övergripande kvaliteten av Bergslagsgårdens verksamhet.
   
 • Kvalitetsfrågorna och engagemanget för verksamhetens kvalitet har en central ställning inom verksamheten och diskuteras återkommande på arbetsplatsträffarna.
   
 • Bergslagsgården skall bibehålla och vidareutveckla sin verksamhet utifrån olika mätvärden av kvaliteten.
   
 • Upprättade rutiner för vård och behandlingsarbetet skall återkommande granskas, utvärderas och revideras.
   
 • En kompetensplan för personalen upprättas och revideras kontinuerligt.
   
 • Verksamhetens kvalitetsmål följs upp med olika metoder, dels med intervjuer med uppdragsgivarna och vårdtagare och dels med enkätinstrument till anhöriga, vårdtagare och medarbetare.

Resultat från enkätundersökningar sammanställs i rapporter och uppföljning av vård och rehabilitering sammanfattas i patientjournalen.

Reportage i media


Bergslagsgården finns med annonser i tidningen Skandinavisk Sjukvårdsinformation (SiL) och ett reportage finns om verksamheten och dess tillverkning 2013. För att se reportage klicka på länken. http://np.netpublicator.com/netpublication/n58956777 sidan 8.

I tidningen HVB & LSS Världen finns Bergslagsgården med i ett reportage. För att se reportage klicka på länken. http://issuu.com/compro/docs/hvb_3_12_hela/1sidan 28

 

Skriv ut