Uppföljning

Uppföljningssystem

Syftet med Bergslagsgårdens uppföljningssystem är att systematiskt och kontinuerligt följa resultatet av vård och behandlingen, dels via bedömningar av vårdtagarens hälsotillstånd och funktionsförmåga och dels via medarbetarens, anhörigas och uppdragsgivares bedömningar av verksamheten. Alla vårdtagare på Bergslagsgården skall kontinuerligt följas upp via uppföljningssystemet. Den psykiska hälsoprofilen följs upp via särskilt program, där kontaktpersonerna genomför bedömningar och administrerar skattningar. Bedömningar sammanställs och jämförs med tidigare mätvärden i syfte att följa resultat. Var tredje år genomförs en omfattande arbetsmiljö- och arbetsklimatundersökning av extern konsult. Syftet är att säkerställa en god arbetsmiljö och identifiera eventuella utvecklingsområden. I samband med den årliga anhörigdagen skickar en anhörigenkät ut för utvärdering av verksamheten.

Bedömningsinstrument

Bergslagsgården använder både internationellt vedertagna och egna utvecklade uppföljningsinstrument. Vård och rehabiliteringsarbetet följs upp en gång per halvår och redovisas inom vårdlaget och återkopplas via vårdplaneringen. Följande instrument ingår i uppföljningen av vård och behandlingen:

  • GAF skalan - GAF symtom och GAF funktion skattas.
  • Livskvalitetsenkät genomförs tillsammans med de boende.
  • VAS skattningar (visuell analog skala) användas som komplement för vissa vårdtagare
  • Funktionsskattning enligt skattningsskalan REHAB.
  • PANSS skattningar, positiva och negativa psykossymtom (8 frågor).

Arbetsklimatundersökning

Var tredje år genomförs en undersökning som syftar till att beskriva arbetsklimatet inom Bergslagsgården och sammanställa en arbetsmiljöprofil som är jämförbar mellan olika år och med andra jämförbara verksamheter. Sammanställningen av resultatet kan identifiera verksamheternas starka sidor, men också olika utvecklingsområden som har samband med olika organisatoriska faktorer och gruppsykologiska fenomen. Frågeformuläret består av fyra olika delområden som kan rubriceras utifrån följande begrepp; gruppklimat, utbrändhet, empowerment och arbetsgruppens inre kvalitet. Inom varje delområde har ett eller flera etablerade instrument använts.

Skriv ut