Vårdideologi - Behandling

 

Målgrupp & syfte

Bergslagsgårdens målgrupp är vårdtagare som har allvarliga psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt har behov av dygnet runt omvårdnad samt sjukvård. Verksamheten bygger på ett psykosocialt arbetssätt med en individuell anpassad rehabilitering i olika steg. Syftet är att utveckla vårdtagarens grundläggande sociala och psykiska funktioner till ett mer självständigt liv och en förbättrad livskvalité.

Bedömningsfasen

Vid placering på Bergslagsgården påbörjas en bedömningsfas som vanligen pågår mellan en till tre månader. Under denna fas genomförs en grundläggande utredning, där vårdtagarens medicinska, sociala, psykiska och fysiska funktionsförmåga kartläggs. Utredning och bedömningar genomförs strukturerat genom en dialog med vårdtagaren, uppdragsgivaren och anhöriga, närstående. Bedömning av funktionsförmåga sker via olika skattningsskalor och observationer i den naturliga vardagsmiljön. Genom olika aktivitetsprogram bedöms förmågan att klara olika basala funktioner som egenvård och ADL, men även arbetsförmåga och sysselsättning. Under denna bedömningsfas fastställs en fullständig psykiatrisk diagnostik enlig ICD 10 och en grundläggande somatisk undersökning genomförs, detta görs av en konsulterande psykiatriker vilket har varit knuten till verksamheten sedan 1988 samt en specialist inom allmänmedicin som har varit med sedan 2001. Utredning och bedömningar följer ett upprättat schema enligt en framtagen checklista och avslutas med en sammanfattande dokumentation. Bedömningsfasen avslutas med en återkoppling till uppdragsgivaren och anhöriga där utredningen presenteras med förslag på vårdinsatser och rehabiliteringsåtgärder.

Vård & Rehabilitering

Om fortsatt vård och behandling på Bergslagsgården önskas, erbjuds ett rehabiliteringsprogram med utgångspunkt från utredningen. Programmet startar med en gemensam vårdplanering där uppdragsgivaren, vårdtagaren, anhöriga och kontaktpersonerna på Bergslagsgården upprättar en genomförandeplan med olika delmål. I vårdplaneringen ingår att kontinuerligt följa upp delmålen och utvärdera insatserna. Bergslagsgården arbetar med olika manualbaserade program, där ”steg för steg” (ESL) är en av flera metoder som används i syfte att vårdtagaren ska utveckla en mer aktivt och ansvarsfull funktionalitet. Programmen är indelade i olika avsnitt och genomförs både i grupp och individuellt.

En grundläggande uppfattning är att vårdtagaren har en utvecklingspotential som ska stimuleras genom en trygg miljö och kontinuitet i relationer, men också av ett aktivt och strukturerat rehabiliteringsprogram. Vårdtagarens grundläggande och basala behov måste först tryggas och stabiliseras innan andra funktioner kan utvecklas. Förmågan att handskas med basala funktioner som personlig hygien, matvanor, sömnrutiner och trygghet/otrygghet utgör första momentet i rehabiliteringen.

Med utgångspunkt från genomförandeplanen påbörjas behandling och rehabilitering som kontinuerligt följs upp och återkopplas till uppdragsgivaren. När delmål uppnås formuleras nya delmål och rehabiliteringen fortgår med vårdplanen som styrande dokument. Efter en tid av vård och rehabilitering kan vissa funktionshinder framträda mer tydligt, för vårdtagare kan då målsättningen omformuleras och bättre beskrivas i termer av upprätthållande av god livskvalité. Vårdtagaren har då ett mera kontinuerligt behov av kompensatoriskt stöd för sin funktionsnedsättning, där psykosocialt stöd är en bättre beskrivning än rehabilitering.

Hälso- och sjukvård på Bergslagsgården

Vårdtagaren på Bergslagsgården har psykiska sjukdomar med kvarvarande nedsatt funktionsförmåga och omvårdnadsbehov. I syfte att lindra symtom och förbättra/bevara funktionsförmåga finns läkare knutna till verksamheten. En psykiater som svarar för vårdtagarens psykiatriska behandling och en läkare i allmänmedicin som svarar för det somatiska sjukvårdsbehovet. I det dagliga vårdarbetet finns anställd hälso- och sjukvårdspersonal, sjuksköterskor som svarar för medicinhantering, provtagning, omläggningar och fastställda kvalitets- och omvårdnadsrutiner. På Bergslagsgården är hälso- och sjukvårdsuppdraget integrerat i verksamheten, i syfte att säkerställa god och säker omvårdnad, att vidmakthålla hälsa och skapa trygghet för vårdtagaren. 

KVARBOENDE

Vårdtagaren kan efter en period av mer aktiv rehabilitering få ett stadigvarande stödboende på Bergslagsgården (kvarboende), alternativt flytta till en liknande boendeform på hemorten. Kvarboende på Bergslagsgården är anpassat efter vårdtagarens behov av omvårdnad. Stannar vårdtagaren kvar i ett kvarboende på Bergsslagsgården fortsätter en aktiv sysselsättning, där olika aktiviteter och vardagsrutiner erbjuds i syfte att upprätthålla funktionsförmågor och bibehålla en god livskvalité.

Aktivitet och sysselsättning

Dagverksamheten ”Drivhuset” inryms i ett 150 kvadratmeters stort hus, där personal kan arbeta med motiverade vårdtagare i olika sysselsättningsprogram. Här finns en verkstad med enklare arbetsuppgifter som tillverkning och montering, men även andra verkstadsarbeten. I Drivhuset inryms även en målarateljé, där det finns möjlighet till olja, akvarell och akrylmålning samt en keramikverkstad där vårdtagarna kan arbeta med lera. Tillverkning av stallströ startades i slutet av 2011. I en strukturerad miljö arbetar boende och personal tillsammans i olika stationer där tidningspapper rivs och tillslut blir stallströ och sedan säljs vidare. Dessa boende belönas utifrån teckenekonomi och belöning enligt överenskommelse.

Dagverksamheten ”Oasen” finns i bottenvåningen i ”annex ett” och är en samlingslokal för olika fritidsaktiviteter och program t.ex. filmvisning, högläsning, frågesport, nutidsorientering etc. På Oasen sker även vissa pedagogiska insatser, t.ex. undervisning i ordförståelse och matematik.

Gruppaktiviteter i studiecirkelform genomförs regelbundet med olika teman, t.ex. matlagning, språkkurser, historiekunskap och sömnad etc.

Möjligheter för arbetsträning upprättas individuellt genom att skapa olika arbetsuppgifter inom ramen för den ordinarie verksamheten, t.ex. trädgårdsarbete med vaktmästaren eller köksgöromål i köket.

I ”annex ett” finns goda möjligheter till friskvård, där man i ”gymmet” kan träna både individuellt och i grupp, men också få hjälp att utforma ett individuellt träningsprogram. I anslutning till gymmet finns även möjlighet till bastubad och SPA aktiviteter.

Individuella aktiviteter för att utveckla olika sociala funktioner genomförs utanför Bergslagsgårdens område, t.ex. att besöka sina anhöriga, genomföra fritidsresor, utföra bank- och postärenden, besök till tandläkare, göra klädinköp, besöka simhall (varmbad) eller göra restaurangbesök. Regelbundet genomförs även promenader, både individuellt och i grupp. Dessa aktiviteter planeras som delmål i samband med uppföljning av den individuella vårdplanen.

Som hälsofrämjande aktiviteter erbjuds även regelbundet massage, fotvård och hårvård. Dessa aktiviteter genomförs på Bergslagsgården.

Kontaktmannaskap

Grunden för vård- och behandling och rehabiliteringsarbetet på Bergslagsgården är kontaktmannaskap. I det dagliga behandlingsarbetet utgör kontakpersonen länken till olika aktiviteter och program som genomförs. I kvalitetsmanualen finns en rutinbeskrivning för kontaktmannaskapet som innehåller följande exempel;

 • Kontaktmannen utvecklar tillsammans med sjuksköterskan, vårdtagaren, närstående och representanter från kommunen de individuella vård- och behandlingsplanerna.
   
 • Kontaktmannen ansvarar för aktiviteter och träningsprogram enligt vår- och behandlingsplanen.
   
 • För nya vårdtagare skall en första kontakt med anhöriga och närstående ske inom en månad och då förhöra sig om vårdtagarens livshistoria med hjälp av en checklista.
   
 • Kontaktpersonerna skall avsätta tid för anhörigarbetet och vara tillgängliga för dessa kontakter. Anhöriga som kontaktar Bergslagsgården skall få klara besked när kontaktpersonen är anträffbar.
   
 • Kontaktpersonen upprättar en adress och telefonlista på alla viktiga anhöriga och närstående till vårdtagaren.
   
 • Kontaktpersonen ansvarar för att vaka över att sina vårdtagare får god omvårdnad.
   
 • Kontaktpersonen ansvarar för att vårdplanen följs upp enligt verksamhetens uppföljningsrutiner
   
 • När en kontaktperson byts ut, skall anhöriga informeras om detta inom en månad.

Samarbete med närstående

Vi ser samarbetet med anhöriga och närstående som en viktig samarbetspartner i vården och vill redan i utredningsfasen påbörja samarbetet. I det pågående arbetet sker den mer kontinuerliga kontakten via vårdplanering och uppföljning. För att uppmärksamma de vårdtagare som har egna barn har personalen utvecklat metoder för att stödja relationen mellan förälder och barn. Syftet är att barnen skall kunna få rätt stöd genom att sätta igång det professionella nätverket. För att ytterligare knyta relationer med släkt och vänner anordnas varje år en ”anhörigdag” på våren. Under denna dag får anhöriga och vänner chans att aktivt delta i verksamheten, äta lunch tillsammans och samtala med personalen. I samband med anhörigdagen skickar en anhörigenkät ut för utvärdering av verksamheten. Resultatet av utvärderingen har varit mycket positivt.

Skriv ut