Vårdideologi

En grundläggande uppfattning är att vårdtagaren har utvecklingspotential som stimuleras genom en trygg miljö, kontinuitet i relationer samt en aktiv och strukturerad vardag. De grundläggande behoven som trygghet, personlig hygien, matvanor och sömnrutiner utgör prioritet i rehabiliteringen då vi anser att vårdtagarens basala behov behöver tryggas och stabiliseras innan andra funktioner kan utvecklas. Bergslagsgården arbetar utifrån Socialstyrelsens rekommendationer i de nationella riktlinjerna för psykosociala och psykopedagogiska insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd:

  • Psykosociala insatser - Steg för steg (ett självständigt liv) – för att vårdtagare ska utveckla sina funktioner.
  • Psykopedagogiska insatser – att stödja vårdtagaren att få en större acceptans och förståelse för sin situation, enskilt och i grupp.
  • Rutin i vardagen med dagliga aktiviteter och sysselsättning.
  • Arbete för en god fysisk hälsa.

I linje med detta används motiverande samtal som samtalsmetodik samt kognitiv beteendeterapi för att motivera och hjälpa vårdtagare att träna på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem.