Vårdideologi

En grundläggande uppfattning är att vårdtagaren har utvecklingspotential som stimuleras genom en trygg miljö, kontinuitet i relationer samt en aktiv och strukturerad vardag. De grundläggande behoven som trygghet, personlig hygien, matvanor och sömnrutiner utgör prioritet i rehabiliteringen då vi anser att vårdtagarens basala behov behöver tryggas och stabiliseras innan andra funktioner kan utvecklas. Bergslagsgården arbetar utifrån Socialstyrelsens rekommendationer i de nationella riktlinjerna för psykosociala och psykopedagogiska insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd:

I linje med detta används motiverande samtal som samtalsmetodik samt kognitiv beteendeterapi för att motivera och hjälpa vårdtagare att träna på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem.